כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן לעסקים קטנים של בנק הפועלים

  1. תנאי ההלוואה

 • מטרות הקרן - הקמה עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים. קיימות אפשרויות לקבלת הלוואות למימון השקעות ומימון הון חוזר.
 • הלוואות מהקרן יוכלו לקבל עסקים עם מחזור שנתי שאינו עולה על 25 מיליון ₪.
 • היקף ההלוואה - עד 10% מהיקף הכנסות העסק בשנה או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).
 • ריבית שנתית - לשיקול דעת של בנק, המינימלית - פריים + 1.9% 
 • תקופת החזר ההלוואה - 72 חודשים (6 שנים) ויכולה כולל דחיית את תחילת ההחזרים (גרייס) עד 12 חודשים.
 • ערבויות: 25% מסכום ההלוואה + ערבות אישית בעלי העסק 
 • ההון העצמי המינימאלי הנדרש במסלול הקמת עסק חדש עו השקעות - 20% מסך ההשקעה הנדרשת.
 • בסיס לקבלת ההלוואה - תוכנית עסקית (הבנק מעדיף תוכיות עסקית שבוצע על ידי יועץ מקצועי) 

2. תהליך קבלת אישור להלוואה

 • כדי לקבל את האשראי צריך ליצור קשר עם חברתנו ולעבור את הבדיקה הראשונה של עמידה של מבקש ההלוואה מתנאיי הסף של הקרן. עלות הבדיקה הראשונית - 250 ש"ח. 
 • לאחר תתבקשו להכין תוכנית עסקית ולשלוח אותה לקרן. 
 • עם קבלת התוכנית העסקית, ימונה בודק מטעם הקרן שייפגש עם היזם לצורך הכנת המלצות.
 • לאחר הבדיקה תבצע בדיקה בבנק והבנק יקבל החלטה על מתן ההלוואה.

3. תהליך מימוש ההלוואה
קבלת הלוואה תתבצע בסניף בנק, בו בוצעו הבדיקה הראשונה והרעיון. אם ההלוואה אושרה לצורך ביצוע השקעה בהקמה או הרחבה של העסק, יחויב היזם להוכיח השקעה של הון עצמי בעזרת המסמכים הרלוונטיים (חשבוניות מס וקבלות) לפני שחרור כספי ההלוואה על ידי הבנק.

רשימת מסמכים הנדרשים להכנת תכנית עסקית.

פרטים נוספים: www.bdi.co.il

חדשות

חזרה לרשימת קרנות