כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן ממונפת של משרד הקליטה לעולים ותושבים חוזרים

הקרן בהקפאה!

1. תנאי ההלוואה:

        - קיימת אפשרות לדחיית תחילת החזר ההלוואה גרייס לתקופה עד שנה אחת. במהלך הזמן הזה תשולם רק ריבית

        - בחמש השנים לאחר מכן יבוצע החזר ההלוואה בתשלומים חודשיים.

 • הריבית של ההלוואה תעמוד על פריים + 1.75%.
 • הלוואה לא תעלה על 80% מסך ההשקעות בעסק, (למשל, על הלוואה של 125,000 ₪ הדרושים לתוכנית ההשקעה הכוללת של לפחות 156,250 ₪, מתוכם 31,250 ₪ יהוו הון עצמי).
 • על מנת לקבל הלוואה יש להעמיד את הביטחונות מטריאליות על סך 10% מסכום ההלוואה או ערבות של ערב אחד למלוא גובה ההלוואה

        -דרישות ערבים - לפי שיקולים של בנק

 זוהי הלוואה אישית לעולים ותושבים חוזרים. לכן, אם עסק יהיה עם ההשתתפות ובינם יהיה עולה ותושב חוזר, משרד הקליטה יממן דרך ההלוואה רק חלק מההשקעות, שאמור להשקיע עולה או תושב חוזר. שותפים שלו יצטרכו לממן את חלקם בעצמם.

 2. תהליך קבלת אישור להלוואה:

 • תהליך קבלת ההלוואה מתחיל בהכנת תוכנית עסקית במרכז טיפוח יזמות (מט"י) ע"פ הנתונים של היזם. רשימת המסמכים הדרושים להכנת התוכנית העסקית אותה מקבלים מיועץ מט"י.
 • לקראת הוועדה של משרד הקליטה לאישור הלוואות, יראיינו נציגי משרד הקליטה את היזם. באם העסק כבר קיים או נמצא מיקום לעסק עתידי, בנוסף לראיון, נציגי משרד הקליטה יבקרו בעסק. במועד פגישה עם נציגים של משרד הקליטה, ישלם היזם סכום של 250 ₪ למט"י כהשתתפות עצמית בעבור הכנת התוכנית העסקית.
 • אם היזם הוא בן העולים, כלומר, היה רשום בתעודת עולה של הוריו, אז הוא צריך להגיש הצהרה – העברת זכות לקבלת הלוואה מהקרן לעולה עצמאי מצד הורים שלו (ראה דוגמה).
 • בישיבת וועדת האשראי של המשרד לקליטת עלייה אין היזם משתתף, ולכן הוא מייוצג ע"י יועץ מט"י.
 • ההחלטות המתקבלות בוועדה הן כדלקמן:

         - אישור;

         - אישור חלקי;

         - אישור בתנאים מסוימים;

         - דחייה לדיון נוסף;

         - דחייה

 • באם ההלוואה אושרה בהיקף חלקי, ליזם קיימת הזכות לפנות למשרד הקליטה בבקשה לקבלת יתרת ההלוואה בתנאי שהוא עדיין זכאי לגיבוי מצד המשרד כעולה חדש או תושב חוזר.
 • באם הוועדה דחתה את הבקשה, ליזם קיימת הזכות לפנות שוב עם בקשה להלוואה ע"פ הסדר המפורט לעיל, לרבות הכנת תוכנית עסקית חדשה בתנאי שהוא עדיין זכאי לגיבוי מצד המשרד כעולה חדש או תושב חוזר.

3. נוהל קבלת הלוואה

 • ההלוואה מתבצעת לשכה של משרד הקליטה לפי מקום מגורים של היזם. פרוטוקול הישיבה של הוועדה של משרד הקליטה יישלח לביתו של היזם ולמט"י. את ההלוואה מקבלים בבנק מרקנתיל דיסקונט. בכדי לקבל את ההלוואה היזם יצטרך לפתוח חשבון בסניף הבנק מרקנתיל דיסקונט שיצוין בפרוטוקול. אין צורך לפתוח חשבון בנק מרקנתיל דיסקונט  קודם לכן .
 • התנאי לקבלת ההלוואה הוא השקעה של הון עצמי על ידי היזם בהתאם לתוכנית העסקית.
 •  אם היזם השקיע רק הון עצמי, הבנק יעביר תשלום ישר לספקים של היזם על חשבון ההלוואה. על מנת שהמשרד לקליטת העלייה יורה לבנק לבצע את התשלום, היזם מחויב להביא למשרד הצעות מחיר או הזמנות לפי הסעיפים הרלוונטיים של התוכנית העסקית.
 • אם היזם השקיע את כל הכספים לפי התוכנית העסקית, משרד הקליטה נותן אישור לבנק לתת את ההלוואה במזומן
 • אם היזם השקיע יותר מהון עצמי הנדרש, ההלוואה תחולק לשני חלקים: את החלק שהושקע מעבר לסכום של ההון העצמי, היזם יקבל במזומן, והחלק השני שעדיין לא הושקע, ישולם ישר לספקים לפי הצעות מחיר והזמנות.
 • על היזם חלה הוכחת ההשקעה שביצע באמצעות חשבוניות מס וקבלות, או באמצעות אישור של רואה חשבון (יועץ מס) (דוגמה).
 • כדי לקבל הפנייה לבנק הפועלים לקבלת ההלוואה, היזם מחויב להציג במשרד הקליטה חשבוניות מס, קבלות או אישור רואה חשבון (יועץ מס מוסמך) על ביצוע ההשקעה והצעות מחיר (הזמנות) בעבור החלק בהשקעה שעדיין לא הושקע.
 • על סמך המסמכים הנ"ל משרד הקליטה נותן ליזם מכתב עם אישור לביצוע ההלוואה.
 • לצורך מימוש ההלוואה בבנק, יש למסור בבנק מכתב עם אישור של משרד הקליטה, ופרטי הערבים.
 • יש להגיש עותק של תעודת הזהות, עותק של תלוש משכורת האחרון או אישור מרואה חשבון (יועץ מס) על הכנסה חודשית (שנתית) של כל אחד מהערבים ופרטי חשבון הבנק שלו. אם אחד מהערבים הוא לא לקוח של בנק מרקנתיל דיסקונט ייתכן כי עשויים יהיו לדרוש ממנו ויתור על סודיות בנקאית לטובת בנק מרקנתיל דיסקונט.


פרטים נוספים ניתן למצוא באתר - www.moia.gov.il

חדשות

חזרה לרשימת קרנות